U bent hier

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden in deze rubriek een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam kerkelijke gemeente Protestantse gemeente te Surhuizum
RSIN/Fiscaal nummer 824124339
Naam diaconie Diaconie van de Protestantse gemeente te Surhuizum
RSIN/Fiscaal nummer 824124431
Adres Doarpsstrjitte 31
Postcode en plaats 9283 TD Surhuizum
Website www.pknsurhuizum.nl
ANBI ANBI rapport

 

De Protestantse gemeente te Surhuizum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“ (Ordinantie 1, artikel 1).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Surhuizum en op de diaconie van de Protestantse gemeente te Surhuizum.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De structuur van de kerkenraad is opgebouwd uit breed moderamen (dagelijks bestuur) en de voltallige kerkenraad (dagelijks bestuur, ouderlingen en diakenen). In onze gemeente telt het breed moderamen 6 leden en de voltallige kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Beleidsvoornemens Protestantse gemeente Surhuizum 2016-2020

In de Protestantse gemeente te Surhuizum staat Gods Woord centraal als de bron voor ons doen en laten. Wij willen - als volgelingen van Jezus Christus die gekruisigd is voor onze zonden - getuigen van Zijn Liefde en dit zichtbaar uitdragen in onze naaste omgeving. Door open en respectvol met elkaar om te gaan creëren wij ruimte voor nieuwe ideeën en tonen wij begrip voor de ander. In een gemeente waar iedereen zich veilig en thuis mag voelen, kijken wij naar elkaar om en betrekken elkaar bij het werk van God. Dat doen wij op een manier die past in deze tijd.

Vanuit de visie betekent dat:

 • het uitdragen van het verhaal van Christus aan ieder die het horen wil. De gemeente bidt voor anderen en het Woord van God wordt zo uitgelegd dat leden geïnspireerd worden om hun geloof actief te beleven.
 • openheid  voor elkaar, de leden willen omzien naar elkaar en helpen waar geen helper is.
 • gastvrijheid voor allen en openheid voor jong en oud in de buurt. Iedereen is welkom en wordt gastvrij verwelkomd. 
 • de gemeente is betrokken op de lokale samenleving. Bezoekers en leden worden gevormd en toegerust voor het leven.

Beleidsvoornemens

Eredienst

 • De zondagse eredienst vormt het startpunt voor het gemeenteleven. Deze diensten worden vormgegeven in een klassiek protestantse liturgie, de voorganger verzorgt de prediking en maakt daarbij naar eigen inzicht gebruik van verschillende bijbelvertalingen en liedbundels. Het gebruik liedbundels als het nieuwe Liedboek (2013) zal worden bevorderd.
 • Voor bijzondere dienst als Fryske diensten, kerk-school-gezinsdiensten,  jeugddiensten, evangelisatie- of ZWO-diensten wordt hulp ingeroepen van vrijwilligers en/of commissies.

Pastoraat

 • Pastoraat is ontmoeting: het beeld van de derde persoon die zich voegt bij de Emmaüsgangers is het uitgangspunt. De pastor loopt zolang als nodig op met degene die zijn/haar hulp nodig heeft.
 • De pastor maakt het de gemeenteleden mogelijk dat in iedere ontmoeting ruimte is voor de Ander.
 • Ouderlingen ondersteunen het werk van de pastor en nodigen de gemeente uit elkaar pastoraal nabij te zijn.
 • In het werkplan wordt uitgewerkt hoe predikant en ouderlingen/pastorale bezoekers samenwerken.

Diaconaat

 • De diaken als helper is een centraal beeld. Soms helpt de diaken zelf, gewoon omdat mensen het nodig hebben. Soms is zij/hij als de barmhartige Samaritaan, die mensen op weg helpt en daarna de zorg overdraagt aan een ander, professional of vrijwilliger.
 • De diaconie in de gemeente, het eigen land en de wereld wordt waar mogelijk zelf uitgevoerd, waar nodig overgelaten aan anderen. De gemeente wordt door de diaconie toegerust diaconaal te zijn. De gemeenten staat open voor activiteiten die door  dorpsgenoten worden gehouden, zoals dorpsgenoten die bijv. met World Servants of een andere hulporganisatie op reis gaat of zelf in een ontwikkelingsland hulp verlenen.
 • Diakenen onderzoeken of het nodig/mogelijk is  een plaatselijke hulpdienst op te zetten, als gemeente of in samenwerking met anderen in de buurt.
 • Diakenen zijn verantwoordelijk voor de besteding van de gelden die hen zijn toevertrouwd met het oog op zorg voor wie hulp nodig hebben.

Leren in de gemeente

 • Catechese, vorming en toerusting van leden van alle leeftijden verdient  de aandacht in de gemeente. Een plan voor gespreksgroepen, ontmoeting en vorming kan worden ontwikkeld.
 • Voor jongeren is er thuiscatechese, begeleid door gemeenteleden die hiervoor worden ondersteund door de predikant. Belijdeniscatechese is een taak van de predikant.
 • Het jeugdwerk richt zich op jongeren, door club- en kinderwerk worden kinderen betrokken bij het leven van de gemeente.

Kerk in de buurt

 • De gemeente laat zien wie zij is, wat zij aan het dorp te bieden heeft en hoe zij betrokken wil zijn op alle inwoners van Surhuizum.
 • Op gezette tijde worden laagdrempelige kerkdiensten gehouden, bijv. een tentdienst rondom het dorpsfeest, de Kerstnachtdienst en kerk-school-gezinsdiensten.

Het reilen en zeilen van de gemeente

 • De kerkenraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleids- en werkplan.
 • Het moderamen vergadert maandelijks en de kerkenraad vergadert 1 keer in de 2 maanden. Er zijn 2 maandelijkse pastorale avonden voor de wijkouderlingen. Er wordt naar gestreefd om het communicatiebeleid te verbeteren.
 • De kerkenraad is verantwoordelijk voor de website, het blad Tsjerkefinster, publiciteit in de bladen in de buurt, onderhoudt contact met buurgemeenten.
 • De kerkenraad bezint zich op Kerk 2025 om ook voor haar omgeving te onderzoeken hoe zij dáár gemeente kan blijven.

College van Kerkrentmeesters

 • Het college van kerkrentmeester zal beleid ontwikkelen voor het beheer van de onroerende zaken. Toekomstbestendig beheer en een  verantwoord besteding van de opbrengsten kunnen het werk van de gemeente nog jaren mogelijk maken. De kerkrentmeester zetten zich hiervoor in.
 • De kerkenraad spant zich in de ANBI-status van de gemeente en de diaconie ook in de toekomst te garanderen.
 • De ledenadministratie zal toekomstbestendig worden georganiseerd, hetzij door leden van de gemeente, hetzij uitbesteed aan een administratiekantoor.
 • Uit de begroting moeten beleidsvoornemens zichtbaar worden gemaakt.

Gespreksonderwerpen/veranderingsonderwerpen:

 • Onze medemens in nood (o.a. vluchtelingen)
 • Kinderen aan het avondmaal
 • Het zegenen van levensverbintenissen
 • De tijd voor Pasen liturgisch vormgeven

Bij dit beleidsplan horen takenlijsten voor allen die meewerken aan het gemeentewerk.

Een werkplan zal worden gemaakt voor het seizoen 2016-2017. In augustus/september wordt er gesproken over het komende seizoen, in juni/juli wordt gekeken wat gelukt is en wat nog aandacht verdient.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals Vorming en toerusting, Jeugdwerk, Commissie van bijstand, Beamercommissie, Commissie Bijzondere diensten, Evangelisatiecommissie, Zendingscommissie en het Verjaardagsfonds.

Verslagen en activiteiten van commissies en werkgroepen zijn terug te vinden op deze website, op de Kerkgroet en in het Tsjerkefinster.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse gemeente Surhuizum treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.