U bent hier

Kerkgroet

Kerkgroet 15 Mei 2022

Kerkgroet zondag 15 mei 2022
Protestantse gemeente Surhuizum

Erediensten:
9.30 uur: Ds. Herman F. de Vries, Ternaard, Koffie voor de dienst

Dienst volgende week:
9.30 uur: Ds. L. Veerman-v.Dijk, Oudega(Sm.) mmv de Begeleidingsband

Organist/Begeleiding: dhr B Spijkerman

Kinderdienst: Aletta en Anita

Kinderoppas: Hinke Arrighi

Mededelingen:

Vakantie
Ds. Guda Borger-Koetsier heeft vakantie t/m 29 mei aanstaande.

Waar gaat het over tijdens de kinderkerk op zondag 15 mei 2022?
Johannes 13:31-35 Thema: Dat kun je wel zien!

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal zijn. Hij zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad. Aan die liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn.

Agenda
16 Mei. 19.30 Moderamen. Bovenzaal.
18 Mei. 19.30 Diaconie. Bovenzaal.

Liturgie
Binnenkomst kerkenraad
Woord van Welkom en Afkondigingen (ouderling)
Intochtspsalm: 95:1,3,5
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Klein Gloria
Gebed van inkeer
Zingen: Lied 655:1,3,4
Leefregel
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 20:19-31 (NBV-vertaling)
Zingen: Lied 642:1,4,8
Preek
Zingen: Lied 686:1,3
Kinderlied (wordt uitgezocht door kinderwerkers)
Dankzegging en Voorbeden
Collecte-aankondiging
Slotlied: Psalm 150:1,2
Zegen + gezongen ‘Amen’
Collecte bij de uitgang

Zonnebloemwedstrijd
Hoe gaat het met de zonnebloempitten?
Zijn die van u/jou ook al uitgekomen?
Graag vóór 15 mei opgeven voor de tussenmeting
15 mei bij Anneke Ritsma, Mûnefinne 1.
annekeritsmaa@gmail.com
We komen dan eind mei kijken hoe goed de plantjes het doen.
Daarna opgeven voor 1 juli a.s.
Dan komen we bij u/je langs om het eindresultaat te bekijken.
We hopen dat er deze zomer veel bloeiende zonnebloemen in Surhuzum te zien zullen zijn. Er zijn 2 prijzen te winnen:
Wie heeft de mooiste zonnebloem?
Wie heeft de langste zonnebloem?
Verzorgtips vind je op:Zonnebloemwedstrijd.nl/zaai- en verzorgtips.
Veel succes!

Het fullchurchteam

Fullhouse 22 mei
De volgende fullhouse is op zondag 22 mei om 11 uur in It Gebou.
Alle clubleden en andere jongeren van harte welkom.
Spreker is André v.d. Meer
Thema: Prison Break!
Neem je vrienden en vriendinnen mee!

Nieuws van het clubwerk
Onze gezamenlijke slotactiviteit is op vrijdag 20 mei.
We gaan survivallen bij Outdoor Bakkeveen. Dit uitje hadden we gepland als start-activiteit, maar kon door corona niet doorgaan. Was je van plan om toen mee te gaan, dan ben je nu ook van harte welkom. Opgeven is wel nodig. Graag voor vóór 14 mei bij de jeugdleiders of bij Gryt Wijma, It Noard 20 kwijma@hetnet.nl
Vertrek: 18.00 uur vanaf It Gebou bij de kerk.
Survival-clinic bij Outdoor Bakkeveen: 18.30-19.30 uur
Terug in Surhuizum: 20.00 uur
We gaan met auto’s(chauffeurs worden geregeld).
Tip: Eet van te voren even een broodje.
Bij terugkomst gaan we barbecueën bij It Gebou verzorgd Wietse.

Collectegeld
Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de
volgende rekeningnummers:
• Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv
Diaconiecollecte
• Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum,
ovv Kerkcollecte.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kopijsluiting

Kopij voor de Kerkgroet kunt u tot donderdagavond 20.00 uur inleveren bij:

Mark Storm, Bonhommestrjitte 20
of mailen naar: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com