U bent hier

ANBI

Verkorte staat van baten en lasten

Hierboven staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkelijke gemeente in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten van de Protestantse gemeente te Surhuizum

 

Staat van Baten en Lasten van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Surhuizum

  rekening .... begroting .... begroting ....
Baten            
Pacht      
Rente      
Collecten      
Totaal      
       
Lasten      
Belasting      
Afschrijvingen      
Verplichte bijdragen      
Beheer en administratie      
Diaconaal werk plaatselijk      
Diaconaal werk binnenland      
Diaconaal werk wereldwijd      
Overige lasten      
Totaal      
             
Resultaat      

 

Toelichting
Bovenstaand geeft overzicht van de inkomsten en uitgaven die het komende jaar worden verwacht.

Uit verhuur van een perceel land ontvangen wij een afgesproken pacht bedrag per jaar.
De grootste bron van onze inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte die er tijdens de diensten worden gehouden.

Onder verplicht afdracht valt het jaarlijkse quotum dat afgedragen moet worden aan het diaconaal centrum.
Onder diaconaal plaatselijk val het organiseren van ouderen middag, kersattentie, bloemengroet, kerktelefoon e.d.

Onder diaconaal wereld wijd verstaan we de giften die er gedaan worden voor hulp aan projecten die op diverse plaatsen ter wereld plaats vinden.
Deze projecten worden uit gezocht met behulp van de advies lijst die door het diaconaal bureau ter beschikking wordt gesteld.
Bij collecten zoals het wereld diaconaat besteden we extra aandacht aan een project wat we van tevoren hebben uitgezocht met ondersteuning van folder.

Verder ondersteunen we initiatieven die door personen uit de directe omgeving ondernomen worden om hulp te bieden op diverse plaatsen op deze wereld zoals b.v. World Servants.